Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
anglický jazyk ANJ
anglický jazyk 2AJ 2AJ
animačné a kongresové služby AKY
animačné služby ASL
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
aranžovanie a propagácia ARP
bankovníctvo BAK
bankovníctvo a daňová sústava BDS
biológia BIO
biológia a ekológia BIE
cvičná firma CFA
daňová sústava DAS
daňovníctvo DNV
dejepis DEJ
dejiny dizajnu DDI
dejiny kultúry DEK
dejiny výtvarnej kultúry DVK
dizajnérska prax DJP
dopravná výchova DOV
ekológia EKL
ekonomické cvičenia EKC
ekonomické cvičenia vo vybranej firme ECV
ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EOR
ekonomika a riadenie EKR
ekonomika podniku CR EPR
etická výchova ESV
figurálna kresba FKR
figurálne kreslenie FIK
filozofia FIL
financie FIN
francúzsky jazyk 2FJ 2FJ
fyzika FYZ
geografia GEG
geografia cestovného ruchu GOR
hospodárska geografia HOG
hospodárske právo HPP
hospodárske výpočty HVY
hotelierstvo HOT
hoteliérstvo a gastronómia HAG
chémia CHE
informatika INF
komunikácia v anglickom jazyku KAN KAN
kongresové služby KGS
konštrukcia odevov KOO
konštruovanie a modelovanie odevov KAD
konverzácia v anglickom jazyku KAJ KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v ruskom jazyku KRJ
kreatívne činnosti KRC
kreslenie a konštrukcia strihov KKS
laboratórne z chémie LCH
logistika a distribúcia LDI
manažérska komunikácia MAK
manažment MNZ
manažment osobných financií MOF
manažment podnikov cestovného ruchu MPC
manažment v odevníctve MNO
marketing MKT
marketingová komunikácia a propagácia MKG
matematika MAT
medzinárodné obchodné vzťahy MOW
modelovanie odevov OMO
náboženská výchova NBV
náuka o materiáli NML
náuka o spoločnosti NAS
náuka o výrobe a tovare NVT
navrhovanie NAV
navrhovanie a modelovanie odevov NMO
nemecký jazyk NEJ
nemecký jazyk 2NJ 2NJ
občianska náuka OBN
obchodná administratíva a korešpondencia OAK
obchodná komunikácia v cudzom jazyku CJO
obchodná matematika OMA
obchodná prevádzka OCH
obchodno-právna korešpondencia v cudzom jazyku OPQ
odborná prax PRX
odborný cestovný ruch ODB CR
odborný odevníctvo ODB ODE
odborný výcvik OVY
odevná prax OAX
odevná technológia ODT
odevná tvorba OTB
odevná výroba OEV
odevné materiály OVN
odevné stroje a automaty OSA
odevné výtvarníctvo ODV
odevný dizajn ODH
organizácia odevnej výroby ORG
personalistika PER
písanie na počítači PPC
počítačová grafika POG
počítačová grafika POG
podnikanie PDN
podnikanie a drobné podnikanie DPP
podnikanie v cestovnom ruchu VCR
podnikanie v odevnej výrobe POV
podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu QVC
podnikateľská etika ETP
podnikateľská komunikácia PKK
podnikateľská komunikácia - seminár PQQ
podnikateľské analýzy PAL
podnikové financie POF
podnikové financie - praktikum CFC
poradenstvo pre podnikateľov PDS
praktiká vo firme FPA
právna náuka PRN
právne poradenstvo PQX
právne základy finančných služieb FSP
právo pre podnikateľov PPW
právo v praxi 1PP
prax PXA
projektová činnosť PJX
projektové cvičenia CPJ
projektový manažment PRM
propagácia a aranžovanie PPA
propagácia a reklama firmy PFX
propagácia a reklama firmy - praktikum CFK
propagačná a reklamná tvorba PGE
psychológia PSY
psychológia a sociológia práce PSQ
psychológia práce PSP
psychológia práce a trhu PPU
psychológia prevádzky PQG
psychológia trhu PHP
regionálne zvyky a tradície RZD
rétorika a komunikácia KIR
riadenie odevnej výroby ROV
ruský jazyk RUJ
ruský jazyk 2RJ 2RJ
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby a cestovný ruch SRH
sociálna komunikácia SLK
softvérové aplikácie SWE
spoločenská a estetická výchova SEV
spoločenská komunikácia KMM
spoločensko-vedecký seminár SDW
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
sprievodcovská činnosť SPC
sprievodcovské služby SRQ
styling TYL
španielsky jazyk SJA
španielsky jazyk 2SJ 2SJ
športové hry SPH
technické kreslenie TCK
technika prevádzky TPY
technológia TEC
Technológia a materiály TEM
technológia služieb cestovného ruchu TSF
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TCO
teória interiérovej tvorby TIT
tovaroznalectvo TVZ
triednická hodina THF
účtovníctvo UCT
úvod do makroekonómie MEU
úvod do sveta práce USP
verejné a súkromné právo VEJ
výtvarná príprava VPR
základy ekológie ZEK
základy interiérového dizajnu ZID
základy modelovania ZMX
základy modelovania odevov ZMO
základy podnikateľského myslenia MYP
základy práva ZYP
základy práva európskej únie ZJN
základy prírodných vied ZHI
základy umeleckej prezentácie ZUR
základy úspešnej komunikácie ZUK
základy vizuálnej komunikácie ZVN
zdravotná telesná výchova ZRT
zdravý životný štýl ZZS
zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1205 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2020