Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6341 M škola podnikania 8266 M nástenná maľba v architektúre 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Ponuka študijných odborov pre šk. rok 2017/2018

6325 M ekonomické lýceum

ŠkVP: Ekonomické lýceum pre medzinárodné podnikanie

Študijný odbor je kombináciou gymnaziálneho, ekonomického a právnického smeru vzdelávania, ktorý má európsky rozmer vzdelávania. Absolvent je plnohodnotne pripravený úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít, hlavne s ekonomickým zameraním. Môže sa uplatniť ako kvalifikovaný účtovník, manažér, pracovník bánk, poisťovní, v štátnej správe, resp. ako podnikateľ vo všetkých oblastiach hospodárstva. Vzhľadom k širokej ponuke predmetov je rozhľadený, získa komunikačné schopností v 2 cudzích jazykoch, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi.

Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je široko rozhľadený, čo mu umožňuje flexibilné zaradenie a aplikáciu vedomostí, znalostí a zručností v praxi a flexibilné reakcie na všetky problémy, ich operatívne riešenia, je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, využíva nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnej práci a riešení problémov. Je schopný pracovať v tíme, má dostatočné vedomosti z oblasti práva, riadi sa zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný pracovať aj samostatne, zodpovedne a iniciatívne, aplikuje nové metódy, technológie a štýl práce.

Absolvent študijného odboru 6325 M ekonomické lýceum je na veľmi vysokej úrovni pripravený na štúdium na všetkých typoch vysokých škôl. Má potrebné odborné vzdelanie a zároveň jeho odborný profil sa zakladá na širokej báze všeobecne orientovaného vzdelania cieľom štúdia je zvýšiť intenzitu odbornej prípravy s primeraným dôrazom na prvky všeobecnovzdelávacieho charakteru. Absolventi študijného odboru sú plnohodnotne pripravení úspešne absolvovať prijímacie skúšky na rôznych typoch vysokých škôl a univerzít.

Systém výučby najmä vo vyšších ročníkoch je výborným východiskom pre organizovanie systému práce a štúdia na vysokej škole (semináre, konzultácie, záverečné práce a ich obhajoby). Absolventi získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch – anglickom a druhom cudzom jazyku, podľa záujmu žiakov a ponuky školy, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie. Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov

Možnosti uplatnenia absolventa: - v pracovných pozíciách s potrebou stredoškolsky ekonomicky vzdelaného odborníka, vo všetkých oblastiach štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a privátnej ekonomiky na pozíciách ako sú napríklad samostatný účtovník, finančný poradca, bankový pracovník,  alebo súkromný podnikateľ vo všetkých oblastiach.

Učebný_plán_1.ročník     Učebný_plán_2.ročník     Učebný_plán_3.ročník      Učebný_plán_4.ročník