Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3158 M styling a marketing 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6341 M škola podnikania 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Aktuálne študijné odbory

  8298 M odevný dizajn                "ODEVNÝ DIZAJN" - prezentácia

  Clothes Design

Graduates are able to create, organize, implement and present their work in realm of clothing and fashion industry, theatre and film industry, commercial art, private enterprise, institutions dealing with clothing refinement, art/arranger workshops and promotion agencies. Graduates can promote their output via multimedia and modern technology.
The highest demands are placed on graduates within their working post: familiarity with relationships between traditional and nontraditional materials and their artistic and expressional possibilities of use, spatial skills, attention distribution, practical skills, written and oral use of language, adaptability, flexibility, self-control, self-discipline, independence, refinement in behaviour and appearance, creativity, readiness of action. They have a positive attitude to all forms of art and they are well versed in fashion design.
This education develops independent artistic thinking, flexible decision–making and taking actions, promoting new ideas and methods of designing and manufacturing garments, theatre costumes and artistic designs. Graduates’ abilities involve initiative and confidence in completing tasks throughout the process, from an initial design to a final product. Graduates can communicate with customers in foreign languages. They are able to solve problems, work in a team and continuously update their knowledge and skills. They are capable of taking responsibility for both their own and team’s work.

 

Absolvent je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu v oblasti: odevného a módneho priemyslu, reklamnej tvorby. V divadelnom a filmovom priemysle, podnikateľskej činnosti, v inštitúciách zaoberajúcich sa kultúrou odievania, vo výtvarných aranžérskych a propagačných dielňach. Absolventi tohto študijného odboru dokážu svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných technických možností.
V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky. Vzťahy medzi tradičným a netradičným materiálom, jeho výtvarnými a výrazovými možnosťami uplatnenia, na priestorové videnie, rozdelenie pozornosti, praktické myslenie, písomný a slovný prejav, prispôsobivosť, flexibilitu, sebakontrolu, sebaovládanie, samostatnosť, kultivovanosť vystupovania a vzhľadu, istotu vystupovania, kreativitu, pohotovosť v reagovaní a konaní. Má vzťah ku všetkým formám umenia, orientuje sa v oblasti odevného dizajnu.
Dané vzdelanie rozvíja samostatné výtvarné myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzovanie nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a realizácii odevov, divadelných kostýmov a výtvarných kreácií. Schopnosti absolventa spočívajú hlavne v individuálnej iniciatíve a samostatnom riešení zverených úloh od počiatočného návrhu cez technologické a konštrukčné riešenia až po konečnú realizáciu. V styku so zákazníkom komunikuje v cudzích. Rieši problémové úlohy a vie pracovať v skupine. Aktívne sa zapája do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizuje. Sú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatních.

Súhlasné_stanovisko_SOPK   

Odevný_dizajn_foto

Učebný_plán_Odevný_dizajn_3._ročník_2019_2020

Učebný_plán_Odevný_dizajn_4._ročník_2019_2020