Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
3158 M styling a marketing 6324 M manažment reg. cest. ruchu 6325 M ekonomické lýceum 6341 M škola podnikania 8298 M odevný dizajn 8299 M dizajn interiéru

 

Aktuálne študijné odbory

  8299 M  dizajn interiéru                   "DIZAJN INTERIÉRU" - prezentácia

  Interior design

Interior design   represents the borderline between architecture and design. This profession has its own rules of performance and the reason for it is the personal responsibility for the activities that  satisfy individual and changeable needs of clients and public interest.  A graduate of this branch of study is able to understand cultural, intellectual, historical, social and economical relations of architecture and internal setting. The graduate understands roles of an architect and a designer towards clients and society. The graduate is qualificated to elaborate interior proposals and projects completely for needs of quality buildings usage. The graduate obtained  theoretical and practical knowledge of designing the interiors of different buildings structures. His or her knowledge is based on the study of interior design, improvement of his or her practical skills and their fulfillment in independent interior formation.  Student gained knowledge and skills in the sphere of internal architecture that enable him/her to conduct creative team  of workers and assume full responsibility for all-embracing solution of proposition an interior.

Four-year study of this branch lent support to student necessary knowledge and skills for the start of his/her own creation in the sphere of interior design. The student had started with general characteristics of the profession, continued with learning the history of development of interior design and industry starting his/her own creative work, after that he/she started to pursue his/her  project which is an outcome of different students points of view.

Abilities of the student are mainly in his/her individual initiative and self-reliant answer to entered tasks. He/she starts with primal proposal to technological and digital advancement and finishes with final implementation. He/she is able to advertise his/her own creation in media via contemporary technical possibilities in the spheres: artistic propagation, interior design, digital production, visualization of interior, multimedia communication and presentation, business activities.

The graduate can find a job in some institutions dealing with realization and production of interior presentations, artist´s workroom or projection  office.

 

 

Pohybuje sa na hranici medzi architektúrou a dizajnom. Absolvent – interiérový dizajnér  je schopný rozumieť kultúrnemu, intelektuálnemu, historickému, sociálnemu a ekonomickému vzťahu architektúry a vnútorného prostredia. Chápe úlohu architekta a dizajnéra voči klientovi a spoločnosti.

Je spôsobilý komplexne vypracovať interiérové návrhy a projekty pre potreby plnohodnotného užívania stavieb. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky o navrhovaní interiérov rôznych stavieb. Poznatky sú založené na štúdiu dizajnu a interiéru, rozvíjaní praktických zručností a ich uplatnení v samostatnej interiérovej tvorbe. Absolvent je schopný tvorivej, koncepčnej a koordinovanej činnosti a profesionálnej konfrontácie. Získa hlbšie znalosti a zručnosti v oblasti vnútornej architektúry, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia návrhov interiéru.         

Štvorročné štúdium dizajnu je štruktúrované  tak, aby žiakom poskytlo potrebné zručnosti pre začiatok vlastnej tvorby v oblasti interiérového dizajnu. Študenti začínajú všeobecnými charakteristikami profesie a cez poznávanie histórie vývoja dizajnu, priemyslu a jeho odvetví, sa dostávajú k vlastnej tvorbe a realizácii projektov, ktoré sú výsledkom rozličných pohľadov.

Schopnosti absolventa spočívajú hlavne v individuálnej iniciatíve a samostatnom riešení zadaných úloh, tém a projektov od počiatočného návrhu cez technologické a digitálne postupy až po konečnú realizáciu.

Absolvent študijného odboru interiérový dizajn dokáže svoju tvorbu multimediálne propagovať prostredníctvom súčasných technických možností, je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú tvorbu  v oblasti:

  • výtvarnej propagácie, interiérovej tvorby, digitálnej tvorby, vizualizácie interiérov, multimediálnej komunikácie a prezentácie, podnikateľských činností.

Absolvent sa môže uplatniť ako kreatívny dizajnér v inštitúciách zaoberajúcimi sa realizáciou a produkciou interiérových prezentácií, v interiérových centrách a štúdiách, v architektonických ateliéroch a projekčných kanceláriách.

 

Učebný_plán_1._ročník                                              Učebný_plán_2._ročník

Učebný_plán_3._ročník                                              Učebný_plán_4._ročník

 

Dizajn_interiéru_foto