Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Voľné pracovné miesto - Učiteľ francúzskeho jazyka, Prešov
 

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Poverená riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov, prijme do

pracovného pomeru

      - učiteľa francúzskeho jazyka

 

Pracovné podmienky

      - pracovný pomer na dobu určitú - od 19.9. 2019 do 31.8. 2020, 2 hodiny týždenne. Od šk. roka

2020/2021 sa v škole nebude vyučovať francúzsky jazyk.

 

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

      - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie

francúzskeho jazyka.

 

Ďalšie požiadavky

      - znalosť práce s PC,

      - komunikatívnosť,

      - hlasový prejav.

 

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Požadované doklady

     - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,

     - profesijný životopis,

     - doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),

     - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre

       prijatého uchádzača,

     - súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona

       č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

     - pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 15, ods. 3

       zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

       a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene

       a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť poštou alebo e-mailom na adresu školy do 13. 9. 2019 do 10.00

hod.

 

Adresa školy

SOŠ podnikania

Masarykova 24

081 79 Prešov

 

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

- mail: francakova@sospodnikania.sk