Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia
Školský internát

 

Čitateľská_gramotnosť_a_školská_knižnica - video

Kreatívna_činnosť - video

Kultúrno-spoločenské_aktivity - video

Športové_aktivity - video

Tvorivé_práce - video

 

Charakteristika ŠI

Veľkosť internátu

Školský internát pri Strednej odbornej škole podnikania je školským zariadením, ktoré nemá právnu subjektivitu. Poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre 100 žiakov Strednej odbornej škole podnikania na Masarykovej ulici v Prešove.

Celkove je v internáte 5 výchovných skupín s priemerným počtom 20 žiakov strednej školy. Internát je umiestnený na 4. poschodí spomínanej školy. Nachádza sa vo výhodnej lokalite. V blízkosti je autobusová, vlaková stanica a zastávka MHD.

V priestoroch internátu máme 25 izieb, 1 veľkú a 2 malé študovne, knižnicu, 1 multifunkčnú počítačovú miestnosť s pripojením na internet, 2 kuchynky. Máme možnosť využívať posilňovňu a telocvičňu školy, ďalšie počítačové učebne školy, kongresovú miestnosť, školskú jedáleň a oddychovo-športový areál za školou.

Pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti máme počítače, laserové tlačiarne, telovýchovné náradie a náčinie, odbornú a populárnu literatúru, časopisy, hudobné nástroje, hudobné nosiče a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v internáte je určená všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľa.     

 

Charakteristika žiakov

V internáte sú ubytovaní žiaci Strednej odbornej školy podnikania na Masarykovej ulici a iných stredných škôl. Žiaci pochádzajú z regiónu Prešovského a Košického samosprávneho kraja a z Ukrajiny.

Z celkového počtu ubytovaných žiakov nemáme žiadnych žiakov s poruchami učenia.

Prijímanie žiakov do internátu na nasledujúci školský rok realizujeme v období po prijímacích skúškach na školách na základe  kritérií prijatia do internátu na nasledujúci školský rok.

 

Charakteristika pedagogických zamestnancov

Na počet ubytovaných a na zabezpečenie trojzmennej prevádzky máme zamestnaných 5 vychovávateľov a vedúcu školského internátu. Riaditeľom internátu je riaditeľ školy.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady zo súčasného kolektívu spĺňa 100 % zamestnancov. Z celkového počtu majú 4 pracovníci vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a 2 pracovníci vysokoškolské vzdelanie I. stupňa.

V záujme zvýšenia kvalifikácie vychovávateľov, chceme pracovníkov motivovať, aby sa systematicky zúčastňovali ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie netradičných metód práce.

Všetci vychovávatelia ovládajú špecifické zručnosti ako sú:  ovládanie špecifických PC programov, tvorba časopisu, práca netradičnými technikami a s netradičným materiálom, trénerstvo kolektívnych športov, tvorba projektov, jeden vychovávateľ sa venuje školskej knižnici.

V internáte nepôsobí školský psychológ  ani špeciálny pedagóg, ale v prípade potreby spolupracujeme s výchovnou poradkyňou školy.

      

Dlhodobé projekty, programy

Zapojili sme sa do výzvy MŠSR „ Elektronizácia a revitalizácia domova mládeže. Úspešní sme  boli v roku 2007, kde sme získali 10.000,00 €.

 Zapojení sme  do dlhodobých projektov ako je :

  • spolupráca s inými školskými internátmi, najmä v športovej a kultúrnej oblasti (súťaž v stolnom tenise, volejbale, nohejbale, florbale, futbale a iné).
  • realizujeme  celointernátne projekty ako sú : privítanie žiakov I. ročníkov, rozlúčka so žiakmi IV. ročníkov, mikulášsky a vianočný program, karneval, internátny ples, majáles, kurz spoločenského správania a spoločenských tancov, športové turnaje, krúžkovú činnosť, deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, deň otvorených dverí pre rodičov ubytovaných žiakov.

 

Spolupráca  s rodičmi  a inými subjektmi

Spolupracujeme  najmä s rodičmi žiakova triednymi učiteľmi. Rodičia môžu prísť do internátu kedykoľvek. Počas organizovania triednych aktívov v škole sme plne k dispozícii rodičom, ktorí majú záujem o všetko dianie v školskom internáte, resp. o informácie o ubytovaných. Aktuálne otázky života internátu riešime v rade školy, kde sú členmi aj rodičia žiakov. O závažných zmenách  informujeme  rodičov aj prostredníctvom informačných listov.

Ďalšími subjektmi,  s ktorými spolupracujeme sú: SOŠ podnikania, zriaďovateľ,  odbor školstva, Metodické centrum pedagogicko-psychologickej poradne, Divadlo – DJZ, Divadlo A. Duchnoviča, Šarišské osvetové stredisko, CVČ, Vojenský útvar, školský internát pri SPŠ elektrotechnickej a ďalšie štátne i neštátne subjekty.

Výchovný_program

Školský_poriadok      dodatok_č.1_k_škol.poriadku_ŠI

                                    dodatok_č.2_k_škol.poriadku_ŠI