Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

Poradné orgány školy

 • Rada školy
 • Rodičovské združenie
 • Žiacka školská rada
 • Pedagogická rada
 • predmetová komisia prírodovedných predmetov
 • predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
 • predmetová komisia cudzích jazykov
 • predmetová komisia odborných ekonomických predmetov
 • predmetová komisia predmetov cestovného ruchu
 • predmetová komisia umeleckých predmetov
 • predmetová komisia informačných technológií

 

Rada školy - šk. rok 2019/20

Iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci miestne záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy

a vzdelávania.

Zloženie Rady školy pri SOŠ podnikania

Mgr. Ján Benko, PhD – predseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

Mgr. Iveta Ligdayová – podpredseda Rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Monika Poľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov

p. Peter Tobiáš – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

Ing. Jozef Hodoši – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

Mgr. Rastislav Zima – zástupca rodičov a zákonných zástupcov

JUDr. Pavel Hagyari, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

PaedDr. Miroslav Benko, MBA – delegovaný zástupca zriaďovateľa

JUDr. Ján Luterán – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Miroslav Vaško – delegovaný zástupca zriaďovateľa

Lívia Lengerová – zástupca žiakov

S akýmikoľvek informáciami, dotazmi, či problémami sa môžete obrátiť na e-mailovú adresu predsedu Rady

školy janbenko@gmail.com

Štatút_rady_školy.pdf

Rada_školy_štatút_2019

Zápisnica_16.10.2019
 

Stretnutie zástupcov inštitúcií

Dňa 14. 10. 2014 SOŠ podnikania zrealizovala prvé stretnutie nového poradného orgánu školy. Riaditeľ školy, Ing. Stanislav Kuchta, privítal zástupcov inštitúcii mesta Prešova. Za odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja sa stretnutia zúčastnil PhDr. Milan Zagrapan, za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zúčastnila Mgr. Anna Molčanová, za Regionálne poradenské a informačné centrum sa zúčastnil riaditeľ Ing. Rastislav Tkáč a za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru, Regionálnu komoru Prešov sa stretnutia zúčastnil Ing. Juraj Kupčiha. Za SOŠ podnikania sa ďalej sa zúčastnili aj zástupcovia riaditeľa školy. 

Hostia okrem prvého pracovného stretnutia sa zúčastnili celoškolskej súťaže "Nápad predáva", kde si mali možnosť vypočuť podnikateľské nápady žiakov 1.-4. ročníka.

Hlavným cieľom nového poradného orgánu je prehlbiť spoluprácu našej strednej odbornej školy so zástupcami inštitúcií mesta Prešova a s dôrazom na kvalitu stredného odborného školstva a ponúkaných študijných odborov.

/Fotogaléria/

Rodičovská rada pri SOŠ podnikania - šk. rok 2018/19

úzko spolupracuje s vedením školy a pedagogickými pracovníkmi, s cieľom zabezpečovať záujmy rodičov žiakov. Zameriava sa na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, finančne podporuje záujmovo-umeleckú a športovú činnosť, medzinárodné aktivity školy a talentovaných žiakov.

V školskom roku 2019/20 výkonný výbor RR pracuje v zložení:

predseda       – p. Henrich Knuth
podpredseda – Ing. Jana Kandelová
hospodár       – p. Eva Lacková

S problémami, otázkami a návrhmi sa môžete obracať tajomníčku RR
Mgr. Antóniu Jadušovú, PhD. e-mailová adresa tajomníčky RR: jad.antonia@gmail.com

 

Žiacka školská rada 2018/2019

Zloženie Žiackej školskej rady pri SOŠP, Masarykova 24, Prešov

                                        

Koordinátor: Mgr. Veronika Stoláriková, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov

                         stolarikovav@gmail.com

Predseda: Adrián Čapo IV.B

Podpredseda: Marek Tančák IV.C

Finanční manažéri: Stella Szentpétery III.B, Zuzana Majcherová III.A

Asistenti: Jakub Trebuňák II.B, Veronika Balážová I.C

Mediálni manažéri: Patrik Jurečko IV.B, Anna Jurkovičová II.C, Lívia Lengerová II.C

Zapisovatelia: Emma Vitteková II.A, Viktória Iľková I.C 

Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2018/2019 koordinuje Mgr. Veronika Stoláriková, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov.

Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznamovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.

Štatút Žiackej školskej rady: Štatút_Žiackej_školskej_rady.pdf

 

Výchovný poradca  

Základnou úlohou výchovného poradenstva je zabezpečovať pomoc pri riešení osobných a vzdelávacích problémov žiakov a ich profesijnej orientácii.

Výchovnou poradkyňou v našej škole je Ing. Marta Drabová.

Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti výchovná poradkyňa koordinuje aktivity zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinuje kultúrno-spoločenské aktivity, poskytuje kariérové poradenstvo, venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sprostredkováva kontakt žiakov a zákonných zástupcov s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Žiaci a rodičia sa s výchovnou poradkyňou môžu kontaktovať v čase konzultačných hodín:


Streda:      12:30 - 15:00 hod. v kabinete č. 219.

S akýmikoľvek otázkami sa môžete obrátiť aj na e-mailovú adresu výchovnej poradkyne martadrabova@gmail.com.

 

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov na škole

Koordinátor prevencie: Mgr. Michal Čiernik

Plán prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov  na SOŠ podnikania je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami Národného programu boja proti drogám a s tým súvisiacimi úlohami, ktoré určilo MŠ SR pre všetky základné a stredné školy. Jeho zostavenie vychádza z monitoringu a pedagogickej diagnostiky správania žiakov v školskom prostredí za predchádzajúce obdobie.             

Forma práce koordinátora prevencie je založená najmä na preventívnych aktivitách, ako napr. na vyhľadávaní mimoškolských aktivít a spolupracovníkov z rôznych oblastí, ktorí môžu študentom poskytnúť a ukázať nové a zaujímavé formy využitia času, prípadne usmerniť pri hľadaní hodnôt. Konkrétne formy týchto aktivít sa prejavujú pri príprave kultúrnych podujatí, konaných v rámci školy, ako sú imatrikulácie, rôzne výročia a pamätné dni, zapájanie žiakov do rôznych  sociálnych aktivít.

Počas školského roka plní koordinátor prevencie drogových závislostí úlohy poradcu v otázkach prevencie pred drogovými závislosťami, poskytuje informácie o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení, monitoruje situáciu v triedach a na škole, spolupracuje s výchovným poradcom, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog na škole

Ako predchádzať drogovým závislostiam

Ako odhaliť uživanie drog

Kontaktné údaje