Domov Štúdium Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
 • Voľné pracovné miesto - učiteľ anglického jazyka

  Učiteľ anglického jazyka, SOŠ podnikania, Prešov

  Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

  Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov prijme do pracovného pomeru

  •  učiteľa anglického jazyka

  Pracovné podmienky

  Pracovné podmienky:

  • pracovný pomer na dobu určitú - s nástupom od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019, pracovný úväzok - 19 hod./týždeň (s možnosťou predĺženia pracovného pomeru v závislosti od počtu záujemcov o štúdium pre budúci školský rok).

  Požadovaná kvalifikácia

  Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích)  predmetov s aprobáciou anglický jazyk (vítaná je kombinácia s druhým aprobačným predmetom).

  Ďalšie požiadavky

  Ďalšie potrebné požiadavky:

  • znalosť práce s PC,
  • práca s interaktívnou tabuľou,
  • využívanie inovatívnych metód vo výučbe,
  • príjemné vystupovanie, zodpovednosť,
  • flexibilita, komunikatívnosť.

  Požadované doklady

  Požadované doklady:

  • prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
  • profesijný životopis,
  • doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
  • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
  • súhlas  uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Termín podania žiadosti

  Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie ANJ" posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 27. 07. 2018 do 12:00 hod.

  Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať dňa 08. 08.2018 od 08:00 hod. v budove školy.

  Adresa školy

  Stredná odborná škola podnikania
  Masarykova 24
  081 79 Prešov

  Kontakt

  • tel.: +421 51 77 33 413
  • e-mail: sospmaspo@nextra.sk
 • Slávnostná akadémia

  Dňa 27. júna 2018 sa v priestoroch kina SCALA konala slávnostná akadémia SOŠ podnikania. Po zaznení hymny Slovenskej republiky predniesla slávnostnú báseň žiačka III.A triedy. Slávnostnú akadémiu pozdravili členovia Žiackej školskej rady. Slovo odovzdali zástupkyni riaditeľa pre teoretické vyučovanie, pani PaedDr. Márii Havrillovej, ktorá privítala všetkých prítomných. Pani zástupkyňa zhodnotila školský rok 2017/18, dosiahnuté úspechy v odborných, športových a kultúrnych súťažiach. Vyhodnotila maturitné skúšky, študijné výsledky a dochádzku žiakov.

  Ďalšia časť slávnostnej akadémii bola venovaná žiakom, ktorí boli ocenení riaditeľom školy za dosiahnuté mimoškolské ale aj školské úspechy. Najlepším žiakom školy odovzdal riaditeľ školy ďakovné listy a finančné odmeny.

  Najlepšou triedou bola určená trieda II.C, študijných odborov ekonomické lýceum a styling a marketing.

  Zároveň Žiacka rada odmenila pána riaditeľa veľkou kyticou za všetko, čo urobil pre žiakov našej školy.

  Na záver pán riaditeľ poďakoval pedagógom za ich celoročnú prácu a poprial učiteľom a žiakom príjemné prežitie letných prázdnin. Po slávnostnej akadémii sme si pozreli filmové predstavenie.

  /Fotogaléria/

 • Oznam pre žiakov

  Z dôvodu predpovede náhleho zhoršenia počasia Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1. a 2. ročník sa bude konať dňa 26. júna 2018 (utorok) podľa vypracovaného Organizačného zabezpečenia (Mgr. Čiernik).

  22. júna 2018 bude 1. - 5. vyučovacia hodina - triednická hodina, teda vyučovací proces bude prebiehať pod vedením triednych učiteľov.

 • Slávnostné vyraďovanie absolventov

  SOŠ podnikania dňa 01. júna 2018 o 09:00 hod. slávnostne vyraďovala absolventov všetkých študijných odborov. Po hymne Slovenskej republiky bola slávnosť slávnostne otvorená žiakmi štvrtého ročníka. Po úvodnom príhovore nasledovalo hodnotenie maturitných skúšok predsedkyňou celoškolskej maturitnej komisie. Po zhodnotení výsledkov nasledovalo odovzdávanie maturitných vysvedčení z rúk triednych učiteľov. Po odovzdaní maturitných vysvedčení  sa absolventi poďakovali triednym učiteľom, vedeniu školy a predsedníčke celoškolskej maturitnej komisie krásnou kvetinou. Následne boli najlepším žiakom odovzdané certifikáty IES. Zároveň pán riaditeľ odovzdal aj ďakovný list žiackej školskej rady. Na záver pán riaditeľ povedal pár slov, ktoré patrili všetkým absolventom, a zároveň im poprial aj veľa úspechov v budúcom profesionálnom živote.   /Fotogaléria/

 • Kurz pohybových aktivít pre žiakov druhého ročníka

  V dňoch 28.5. - 1.6.2018 sa žiaci druhého ročníka zúčastnia kurzu pohybových aktivít. Všetky informácie ohľadom tohto kurzu nájdete v prílohe.  /informácie_pre_žiakov/

 • Čitateľská gramotnosť - školské kolo

  Dňa 26.4. 2018 sa konalo školské kolo súťaže v čitateľskej gramotnosti určené pre prvákov a druhákov. Súťaže sa zúčastnilo  22 žiakov, ktorí v časovom limite 45 minút pracovali z ukážkami textov z rôznych oblastí. Ich úlohou bolo odpovedať na 28 otázok /16 otázok s možnosťou výberu a 12 otázok s krátkou odpoveďou /. Priemerná úspešnosť súťažiacich bola 69,64%. Prví traja najúspešnejší žiaci, boli ocenení diplomami a vecnými cenami.

  1.miesto – Julia Ševcová 1.B          2.miesto – Monika Mikčová 2.A           3.miesto – Ela Tobiášová  2.C

  Úspešným súťažiacim blahoželáme!                     Spracovala: Mgr. Antónia Jadušová, PhD.                /Fotogaléria/

 • Rozlúčka žiakov štvrtého ročníka

  Dňa 18.5.2018 sa na Strednej odbornej škole podnikania uskutočnila tradičná rozlúčka žiakov štvrtého ročníka s vedením školy a pedagogickým zborom v priestoroch školskej telocvične. Vrúcne lúčenie a ďakovné slová boli vypovedané žiakmi 4. ročníka. Na záver pán riaditeľ Ing. Stanislav Kuchta, MBA poprial všetkým veľa síl pri príprave na ústne maturitné skúšky počas akademického týždňa.  /Fotogaléria/

 • Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity

  V zmysle Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na rok 2017 - 2020 sa jednotliví žiaci prvého ročníka SOŠ podnikania v Prešove zúčastnia komplexného merania, ktorého obsahom bude antropometria, meranie krvného tlaku a pulzu, kapilárny odber krvi, držanie tela, spirometria a záťažové testy v podobe Ruffierovho testu a jednoduchého ergometrického testu na stacionárnom bicykli. Všetky podstatné informácie ohľadom tohto testovania, ako aj organizačného zabezpečenia a rozpisu testovania jednotlivých žiakov sú uvedené v prílohe. 

  Informácie_pre_rodičov_o_NAPPPA                Menný_zoznam_žiakov

 • Prednáška a beseda z oblasti financií

  Prednáška a beseda z oblasti financií

  Dňa 26.4.  sa  žiaci 2.ročníka /II.B, II.C/ zúčastnili na  besede so zameraním na edukáciu vo finančnej gramotnosti /dôchodkový systém v SR, poisťovníctvo..../.  Prednášku a besedu viedli p.Jozef Beliš a p.Daniel Biroš, manažéri spoločnosti PROSIGHT Slovensko a.s. zo Sabinova.

  Táto finančná poradenská spoločnosť ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Svojim klientom poskytuje komplexné finančné poradenstvo v oblasti poistenia, úverov, sporenia, investícií a leasingu.

  V  rámci diskusie nechýbal  priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok a spotrebiteľských problémov. Prednášku a besedu pre žiakov našej školy zorganizovala Ing. Džoganíková I. a  Mgr. Šebejová J.        /Fotogaléria/

 • Módna línia mladých 2018

  Módna línia mladých 2018

  Módna línia mladých je podujatie nadväzujúce na tradíciu súťaží stredných škôl pod názvom Mladý módny tvorca.  XIII. ročník tohto podujatia sa konal dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Čierneho orla – PKO v Prešove.

  Organizátorom bola naša škola SOŠ podnikania v Prešove pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Prešovského samosprávneho kraja a Okresného úradu odboru školstva v Prešove. Súťaž podporuje stretnutie mladých módnych návrhárov stredoeurópskeho regiónu. Do XIII. ročníka Módnej línie mladých sa prihlásilo 15 škôl zo Slovenska, 3 školy z Čiech a 2 školy z Ukrajiny. Počas súťaže bolo predvedených 626 modelov v 147 vystúpeniach. Medzinárodná účasť zvýšila súťažnú, odbornú aj organizačnú úroveň. Celkovo súťažnej módnej prehliadky sa malo zúčastnilo  viac ako 300 účastníkov – žiakov a pedagógov.

  Študenti stredných škôl sa zapojili do súťaže v ôsmych kategóriách: voľná tvorba, scénická a historická odevná tvorba, bielizeň a plavky, športové odevy, zvrchníky (plášte, kožuch, bundy, odevy z usní), módne doplnky, vychádzkové odevy a spoločenské šaty.

  V rámci súťaže boli všetky modely a kolekcie hodnotené odbornou komisiou v zložení:

  doc. Branislav Jelenčík ArtD., Ing. Gabriel Spišak, Mgr. Kokoruďová Júlia, akad. mal. Anna Hausová, Mgr. Art. Oliver Filan,  Katarína Halasová a Jaroslava Wurll Kocanová.

  Ocenenia boli určené odbornou komisiou bezprostredne po ukončení súťaže. Okrem prvých troch miest v každej kategórii boli udelené aj mimoriadne ocenenia – MÓDNA LÍNIA MLADÝCH a MLADÝ DIZAJNÉR ROKA a mimoriadne ocenenia: Cena diváka, Cena poroty, Cena organizátora, Cena primátora mesta Prešov a Cena predsedu úradu PSK.

  /Fotogaléria/ Výsedkova_listina_MLM_2018

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

  Milí spolužiaci,          

  opäť je tu deň narcisov 13. apríl a s ním spojená aj veľká kampaň  na podporu boja proti rakovine.

  Aj napriek tomu, že sa podstatne zvýšila informovanosť ľudí so spomínanou diagnózou a mnohé témy sa odtabuizovali, stále je vysoké percento chorých, ktorí vyhľadávajú lekársku pomoc neskoro...

  Pomôžte aj Vy svojim dobrovoľným príspevkom prostredníctvom „Ligy proti rakovine“ a pomôžete tým, ktorí Vašu pomoc veľmi potrebujú.

  Liga proti  rakovine je dobrovoľná, nezávislá a nezisková organizácia, ktorá je registrovaná od roku 1990. Svoju činnosť zameriava na pomoc chorým na rakovinu. Pracuje bez podpory štátu a je odkázaná výlučne na pomoc verejnosti, teda aj nás.

  Naša škola sa do tejto humánnej činnosti zapája od roku 1999.

  Dňa 13. apríla   /v piatok/ Vám budú ponúkať dievčatá našej školy  narcis - kvet ľudskosti /za dobrovoľný príspevok/ v PKO - Čierny orol.

  Zapojte sa aj Vy  do  aktivity, ktorou dávate najavo, že problém nádorových ochorení Vám nie je ľahostajný.

  Ďakujeme Vám!

 • PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov

  Naša škola sa v mesiaci apríl 2018 zapojí do veľkého medzinárodného výskumu PISA, ktorý skúma systém vzdelávania v jednotlivých krajinách. Zameriava sa na zisťovanie úrovne čitateľských, matematických a prírodovedných schopností 15-ročných žiakov a na základe týchto údajov hodnotí a porovnáva vzdelávacie systémy krajín. Do štúdie PISA sa okrem Slovenska v roku 2018 zapojí viac ako 80 krajín celého sveta.

  Zapojením sa do testovania PISA sa žiak stáva spolutvorcom dôležitých rozhodnutí vo vzdelávaní na najvyššej úrovni, ktoré môžu ovplyvniť jeho ďalšie vzdelávanie.

  Žiaci v testovaní  PISA riešia vo všetkých zúčastnených krajinách rovnaké úlohy a dostávajú rovnaké pokyny. Výsledok testu sa nevyhodnocuje pre jednotlivého žiaka, nemá vplyv na jeho výsledky v škole, neumožňuje identifikovať individuálneho žiaka – zachováva sa anonymita počas celého testovania.

  Jednotlivé cykly PISA majú svoje prioritné zameranie, vždy na inú gramotnosť - v PISA 2018 to bude čitateľská gramotnosť.

  Testovanie na národnej úrovni realizuje:

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

  Web: www.nucem.sk (Medzinárodné merania/PISA)

 • Talentové skúšky

  Vážení rodičia,

          dnes 27.03.2018 sa konali talentové skúšky na Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Talentových skúšok sa malo zúčastniť 34 žiakov, zúčastnilo sa ich len 27. Z uvedeného dôvodu riaditeľ školy pozve  neprítomných žiakov na talentovú skúšku v náhradnom termíne dňa 05.04.2018.

           Výsledková listina všetkých uchádzačov bude zverejnená z I. aj náhradného termínu dňa 05.04.2018 v poobedňajších hodinách najneskôr do 16.00 hod.. Dňa 06.04.2018 sa v čase od 08,00 hod.  do 17,00 hod. uskutoční  zápis prijatých uchádzačov o talentovú skúšku.

            Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili talentovej skúšky v I. termíne, úspešne vyhoveli kritériám talentovej skúšky.

   

                                                                                                                                         Ing. Stanislav Kuchta, MBA, v.r.

                                                                                                                                                        riaditeľ SOŠP

 • 7. ročník amatérskej fotografie

  7. ročník amatérskej fotografie

  Milí žiaci. Minulý týždeň  sme zaznamenali jarnú rovnodennosť aj Medzinárodný deň vody.  Príroda sa nám prebúdza zo zimného spánku. Je čas ísť do prírody, či na prechádzky mestom. Pre tých, čo radi pozerajú na svet cez objektív fotoaparátu, vyhlasujeme 7. ročník školského kola amatérskej fotografie.  

  Aby sme mohli súťaž ukončiť k 22. aprílu tj. ku Dňu Zeme, zaradili sme aj kategóriu Ekoplagát.

  Súťažné práce posielajte do 20. 4. 2018 v digitálnej podobe na adresu: vavrekova.maria@gmail.com

  /Ekoplagát/       /Súťaž_v_amatérskej_fotografii_vyhlásenie/

 • Semifinálisti celoštátnej súťaže Národnej galérie

  Semifinálisti celoštátnej súťaže Národnej galérie

  Dňa 22.03.2018 prebehlo na pôde Východoslovenskej galérie v Košiciach semifinále celoštátnej umeleckej súťaže pod názvom Identita, kde našu školu reprezentovali tri tímy pod odborným vedením pani Mgr. Martiny Lelákovej. Do semifinále tejto súťaže postúpili s projektom Kolour Flat žiaci II.A triedy Lucia Uličná, Alexander Sabol, Alžbeta Sabolová, Veronika Vrábeľová, Monika Mikčová, Adam Markuš, Benjamín Murín, s projektom Difference between us žiačky III.A Kristína Baranová, Katarína Lacková, Bianka Šulíková a projektom Soľ nad zlato žiačka IV.A Veronika Hodošiová. Napriek tomu, že vavríny víťazstva naše tímy nezískali, dôstojne odprezentovali svoje projekty, ktoré s nadšením a invenciou realizovali počas šiestich mesiacov v exteriéri , ale aj v priestoroch školských ateliérov. Z Košíc si priniesli nové skúsenosti, umelecké zážitky a inšpirácie pre svoj ďalší odborný rast.
  Všetkým súťažiacim ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme veľa elánu do ďalšej tvorivej práce.

  /Fotogaléria/

 • Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

  V krajskom kole celoslovenskej súťaže – Olympiáda v ruskom jazyku získala naša žiačka Vladyslava Zhvaliuk z I.B pekné druhé miesto.

  Súťažila v kategórií B3 – pre žiakov, ktorí sa v posledných 5 rokoch zúčastnili pobytu v rusky hovoriacej krajine. Víťazstvo je o to cennejšie, že v tejto súťaži neexistuje samostatná kategória pre stredné odborné školy, takže súťažila spolu s gymnazistami.  V silnej konkurencii  predbehla  gymnazistov, žiakov vyšších ročníkov.

  Olympiáda pozostávala z piatich častí: počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, test z kulturológie, beseda súťažiacich s odbornou porotou na vyžrebovanú tému, rozprávanie na základe vizuálneho podnetu.

  K vynikajúcemu umiestneniu srdečne blahoželáme!         /Fotogaléria/

 • "Nápad predáva 2018"

  "Nápad predáva 2018"

  Dňa 8.marca 2018 sa na SOŠ podnikania uskutočnil ďalší ročník celoškolskej súťaže „Nápad predáva“. Cieľom tejto súťaže bolo podporiť nové myšlienky a nápady našich žiakov. Do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov z jednotlivých tried. Žiaci mali za úlohu si pripraviť prezentáciu v elektronickej podobe, propagačné materiály svojho nápadu, propagačný stánok, prezentovať svoj nápad v slovenskom aj v cudzom jazyku. Porota to mala veľmi ťažké, aby vybrala tých najlepších.

  Súťaž podporili aj naši sponzori:

  RPIC Prešov

  Norma , potreby pre domácnosť

  ABC - p. Jana Miheličová

  STamp – Sergej Trudič

  Teleco, s.r.o. – Ing. Majdáková

  Slovenský skauting – 112 Zbor Prameň, Prešov – Sekčov

  Penzión Átrium

  PrWe, s.r.o.

  Velmax, s.r.o.

  UNIQA – poisťovňa

  AXA – viac ako štandard

  Union – poisťovňa

  Reštaurácia a kaviareň VIA MAGNA

  PcProfi

  Na záver súťaže boli vyhlásené výsledky, ceny odovzdala pani zástupkyňa riaditeľa pre PV a OP Ing. Marta Drabová. Ocenené tímy, ako aj jednotlivci dostali veľmi pekné ceny od našich sponzorov.

  Výsledky súťaže:

  1. cena  „Mladý podnikateľ roka“ putovný pohár riaditeľa školy + 50,-€

  Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  2. cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 30,-€

  Názov spoločnosti: BOOM, s.r.o. – II.B, /Miroslava Mihoková, Vanesa Plačková, Simona Molčanová/

  3.cena  „Mladý podnikateľ roka“ + 20,-€

  Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

   

  cena „Najlepší predajca“: Kristián Malec – III.D /spoločnosť DEWHEELERY/

  cena za propagáciu: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

  Cena RPIC -  Regionálne poradenské a informačné centrum:

  1. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  2. miesto: Názov spoločnosti: PEEL FRUITS – III.C, /Marek Tančák, Dominika Kubová, Simona Šidlovská, Simona Kitková, Vanesa Antolová/

  3. miesto: Názov spoločnosti: ECO CAR 4 YOU – I.C, /Anna Jurkovičová, Anastázia Olčáková, Lívia Lengerová, Viktória Zajarošová/

   

  cena „Naj predajca v CJ“:

  1. miesto: Názov spoločnosti: LAST FREEDOM – I.B, /Patrícia Struková, Vladyslava Zhvaliuk, Klaudia Ester Konečná, Klaudia Ševcová, Jaroslava Fignárová, Jakub Trebuňák/

  2. miesto: Názov spoločnosti: SOLTERRA – II.C, /Beáta Chovancová, Alica Knuthová, Dominik Tomaščík/

  3. miesto: Názov spoločnosti: PAINTED COLORFUL SOCKS – II.A, /Alex Sabol, Veronika Kakarová, Laura Štofančíková, Dominika Dudeková, Beata Sabolová/

   

  „Cena sponzorov“: Názov spoločnosti: KONIK BABY, s.r.o. – III.B, /Tomáš Adamko, Patrik Krafčík, Nikola Antolová, Kristína Angelovičová, Ivana Marcinčínová/

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným spoločnostiam prajeme veľa skvelých nápadov v novom ročníku „Nápad predáva 2019“.    /Fotogaléria/

 • Ocenenie víťazov na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave

  Ocenenie víťazov na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave

  Dňa 20. 2. 2018 sa naša študentka Anna Thonová v sprievode pani učiteľky PaedDr. Valentíny  Černajovej zúčastnila slávnostného  ocenenia takmer stovky slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Zvlášť boli ocenení piati víťazi kvízu – dvaja z nich sú žiakmi našej školy, ktorí sa vrátili z týždňového pobytu v Moskve. Tu, na Veľvyslanectve RF, im boli slávnostne odovzdané diplomy z rúk radcu - vyslanaca Veľvyslanectva A.V. Šabanova a  spolupredsedu poroty Jána Čarnogurského.

  Počas stretnutia sa víťazi Kvízu porozprávali o svojich dojmoch z ciest do Ruska a na Slovensko a povedali, že sú presvedčení o ďalšom upevňovaní vzťahov dvoch blízkych slovanských krajín.

  „ Bolo to veľmi príjemné stretnutie, na ktorom som  sa s ostatnými účastníkmi podelila o spomienky, zážitky a nádherné chvíle prežité v Moskve,“ povedala na záver jedna z našich víťaziek Anna Thonová.        /Fotogaléria/     

 • EXPERT GENIALITY SHOW

  EXPERT GENIALITY SHOW

  Dňa 30. novembra 2017 sa na našej škole zapojilo 14 žiakov z prvého až tretieho ročníka do celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci súťažili v týchto oblastiach:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad)
  • Svetobežník (geografia, cestovný ruch)
  • Mozgolamy (informatika, multimédiá, moderné technológie, operačné systémy, hardware, aplikačný software)
  • Do you speak English? (angličtina – čítanie s porozumením, bežné výrazy, gramatika)
  • Góly, body, sekundy (šport – história, druhy športu, rekordy, športovci, fyziológia tela športovcov, strava športovcov, olympionizmus)

  Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci: Oliver Javorský (31. miesto v anglickom jazyku) a Jakub Trebuňák (76. miesto v histórii a 85. miesto v športe) z I.B triedy, Alexander Sabol (60. miesto v anglickom jazyku) z II.A triedy a Anna Valašteková (70. miesto v histórii) z III.A triedy. Menovaní žiaci sa umiestnili do krásneho stého miesta spomedzi 10 297 zúčastnených súťažiacich zo 478 škôl z celého Slovenska.

  Poslaním súťaže je vzbudiť u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania, rozvíjať ich všeobecné znalosti z rôznych oblastí života, motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť im súťažnou formou prezentovať a porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl vo svojej kategórii, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie.

  Menovaným a aj ďalším zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ešte lepšie výsledky v budúcom ročníku. BLAHOŽELÁME!

  Všetky informácie nájdete na www.sutazexpert.sk        /Fotogaléria/

 • Vernisáž výtvarných prác

  Vernisáž výtvarných prác

  20.02.2018 sa vernisážou otvorila výstava výtvarných prác žiakov SOŠP v Prešove II.A triedy umeleckých študijných odborov odevný dizajn a dizajn interiéru ako aj SŠUP v Ústí nad Orlicí z medzinárodného maliarskeho plenéru, ktorý sa konal v Červenom Kláštore. Výtvarné krídlo - Červený Kláštor, názov výstavy prezentuje výtvarné práce žiakov realizované rôznymi výtvarnými technikami ako je  kresba, maľba, pastel, kombinované techniky od realistickej až po abstraktné výtvarné realizácie. V kultúrnej vložke sa prezentovala šikovnosť našich dizajnérov v odevnej tvorbe i stylingu, kde sa predviedli víťazky v školskej súťaži "Top líčenie" - Natália Nemergutová a Bianka Laura Bizubová, či modely Norberta Engeľa, Júlii Mičovej a Júlii Ondečkovej, modely ktorých excelovali na rôznych domácich i zahraničných súťažiach a Silvii Vargovej. Výstava potrvá do 04.apríla, tak neváhajte a príjdite si pozrieť tvorbu našich mladých umelcov do NKP Solivar.​

  /Fotogaléria/

strana: