• IES

     • IES

     •                                                                                                      

                   IES (International Education Society)                                                       Rating "A"     

      IES je nezávislá spoločnosť registrovaná v Londýne s pobočkou so sídlom v ČR v Brne. O projekte CERTIFICATE sú informované hospodárske komory európskych krajín a tisíce iných firiem a inštitúcií. Každá certifikovaná inštitúcia získa rating, ktorého hodnota zodpovedá aktuálnej úrovni inštitúcie. Výška ratingu je overovaná v pravidelných intervaloch.

      Význam certifikácie IES

      1. Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie a tak zvýšila svoj kredit  v medzinárodnom meradle.

      2. Certifikácia upozornila na prednosti školy.

      3. Škola získala konkurenčnú výhodu a posilnila sa dôveryhodnosť školy v očiach klientov a verejnosti.

      4. Umožnila každému žiakovi získať medzinárodne uznaný certifikát s neobmedzenou platnosťou a uľahčila im tým uplatnenie na trhu práce.

            Absolvent získa originál certifikátu v anglickom jazyku a v preklade do úradného jazyka. Absolventom môže byť vystavený k týmto certifikátom aj preklad v ďalšom svetovom jazyku podľa aktuálnej ponuky na www stránke IES. Manipulačné poplatky spojené s vydaním certifikátu znáša v tom prípade žiadateľ - jednotlivec. Po získaní certifikátu školou je táto zaradená do počítačovej databázy IES rovnako, ako každý absolvent – žiadateľ. Overenie skutočnosti je možné na stránkach: www.ies-info.com  www.ies-certification.com       www.ies-certification.eu     

      Každý certifikát má neobmedzenú platnosť.

      Prezentace_SR_2010-2.pdf

      Stredná odborná škola podnikania má pridelený rating "A".

       

      História certifikácie školy

      V roku 2003, od 1. januára dochádza k zlúčeniu SOU odevného a SPŠ odevnej, vznikla  Združená stredná škola odevná v Prešove. V tom čase dochádza ku komunikácii medzi našou školou a medzinárodnou certifikačnou spoločnosťou IES Londýn s pobočkou v Brne, v Českej republike. Vybraný tým zamestnancov školy spracovával prvý krát aktualizačný dotazník spoločnosti IES. Bolo potrebné spracovať veľké množstvo podporných dokumentov, nielen z histórie ale aj súčasnosti našej školy. 

      Certifikat_B

      Kvalitatívna úroveň vzdelávacej inštitúcie:

      AAA   - špičková inštitúcia s najvyššou medzinárodnou garanciou
      AA     - špičková inštitúcia medzinárodne skúsená a uznávaná
      A       - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou
      BBB  - vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia
      BB    - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni
      B       - spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalo dobré výsledky
      CCC  - neustále sa zlepšujúca inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu
      CC    - inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu
      C       - inštitúcia etablovaná na vzdelávacom trhu
      DDD  - inštitúcia získavajúca postavenie na vzdelávacom trhu
      DD    - inštitúcia začínajúca, s malými skúsenosťami
      D       - inštitúcia vstupujúca na vzdelávací trh

      Dňa 31. 7. 2003 obdŕžala naša škola prvý krát hodnotenie medzinárodnej certifikačnej spoločnosti IES. Získali sme rating „B“ - spoľahlivá inštitúcia dosahujúca trvalo dobré výsledky.

      Každý školský rok musela naša škola spracovávať aktualizačný dotazník, ktorým sme obhajovali získaný rating.  Podporné dokumenty boli zamerané na vybavenosť školy, modernizácii vyučovacieho procesu, postavení na vzdelávacom trhu a pod. Po uplynutí troch rokov došlo k opätovnému prehodnoteniu nášho ratingu, a to na základe aktualizačného dotazníka a podporných materiálov.

      Dňa 22. 6. 2006 bol našej škole udelený vyšší rating „BB“ - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni. Bol to aj výsledok zaradenia nových študijných odborov, a to v roku 2004 – obchodný pracovník, 2005 – odevný dizajn, škola podnikania, pracovník marketingu /pre cestovný ruch a obchod/, grafické systémy v odevníctve a technické a informačné služby v odevníctve.

      Certifikat_BB                        

      Od roku 2006 bola naša škola povinná spracovať aktualizačný dotazník len jeden krát za dva roky, ako prejav spoľahlivosti zo strany medzinárodnej spoločnosti IES. V roku 2010, po opätovnom spracovaní aktualizačného dotazníka, naša škola obdŕžala hodnotiaci list od spoločnosti IES. V liste bolo uvedené veľmi pozitívne hodnotenie činnosti našej školy, zároveň rating zvýšený na „BB+“. V školskom roku 2010/2011 nasledovala dôkladná príprava na vypracovanie aktualizačného dotazníka. Dokumentácia obsahovala až 36 samostatných príloh. Výsledkom snahy všetkých zamestnancov bolo prehodnotenie ratingu.   
          
      Dňa 6. 5. 2011 bol našej škole pridelený vyšší rating „BBB“ - vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Medzinárodná spoločnosť IES konštatovala, že na Slovensku ma spomedzi všetkých certifikovaných inštitúcii len 10% rating „BBB“, čo je vysoké ocenenie práce školy a všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov.


      Certifikat_BBB

       

      Dňa 25. 5. 2016 naša škola obdržala prvotnú informáciu, že po piatich rokoch, kedy bol pridelený rating „BBB“, sme získali rating"A" - špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou. Medzinárodná spoločnosť IES konštatovala, že ide o vysoké ocenenie práce školy a všetkých pedagogických a nepedagogických pracovníkov.

       


       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje