Domov Štúdium Školský internát Služby Mapa Kontakt Facebook Fotoalbum 2% dane Prihlásenie
Navigácia

ŽIACKÁ  ŠKOLSKÁ  RADA  2014/2015

Žiacka školská rada pri SOŠ podnikania v Prešove reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy. Snaží sa aktívne zapájať všetkých žiakov do činnosti v škole i mimo nej. Celkovú činnosť ŽŠR v školskom roku 2014/2015 koordinuje Mgr. Veronika Stoláriková.

Členovia ŽŠR sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenných novinách. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Žiaci školy sa najviac tešia na akcie pri príležitosti Dňa študentstva, na imatrikuláciu žiakov 1. ročníkov, na vianočný a veľkonočný jarmok, študentský ples a mnohé iné súťaže a aktivity. Atmosféru jednotlivých podujatí dokumentujú aj fotografie v sekcii ŽIACI na tejto webovej stránke. S pripravovanými akciami sú žiaci pravidelne oboznámovaní nielen prostredníctvom nástenných novín, ale aj rozhlasu a svojich zástupcov – predsedov tried.


Zloženie ŽŠR v školskom roku 2014/2015:

členmi školskej rady sú zástupcovia všetkých tried

predseda ŽŠR – Denis Klučerovský III.B

podpredseda ŽŠR – Alexandra Baňasová II.B

tajomník: Veronika Giňovská III.C

rozhlasoví refenti: Lukáš Dzivý IV.D a Jakub Maruškanič IV.B

 


Štatút Žiackej školskej rady: ŠTATÚT_ŽIACKEJ_ŠKOLSKEJ_RADY