• Projekt

     • Projekt

     •  

      „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

      Názov prijímateľa:   Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov

      Názov projektu:        Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov

      Kód ITMS:                  26110130618

      Operačný program: Vzdelávanie

      Opatrenie 1.1:           Premena tradičnej školy na modernú

      Prioritná os 1:           Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

       

      Miesto realizácie:    Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov, Prešovský

                                           samosprávny kraj

      Časový rámec realizácie projektu: február 2014 – júl 2015

      Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 240 290,76 EUR

      Vlastné zdroje prijímateľa: 12 646,88 EUR

      Hlavné aktivity:  1. 1.   Zavedenie  nových foriem a metód vzdelávania

                                     2. 1.  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      Cieľová skupina: 20 pedagogických zamestnancov a 472 žiakov.

      Cieľ projektu: Zvýšenie  kvality výstupov vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód

                                a foriem vzdelávania.

      Špecifický cieľ 1 Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania

      Špecifický cieľ 2  Zvýšenie kvalifikácie a odbornosti pedagogických zamestnancov pre potreby premeny

      tradičnej školy na modernú

      Kontaktné údaje prijímateľa: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov

                                                           Telefón/ fax: 051 7733413 / 051 7583071

                                                            e-mail:  sospmaspo@nextra.sk

                                                            webová stránka:  www.sospodnikania.sk

                

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje