• Občianske združenie

     • Občianske združenie Mladý tvorca

     • Obchodné meno alebo názov:

      MLADÝ TVORCA

      Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

      Masarykova 24, 08179 Prešov

      Právna forma:

      Občianske združenie

      Identifikačné číslo (IČO/SID):

      37942573

      1. Občianske združenie /ďalej len “združenie”/ je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

      2. Sídlom združenia je Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov.

      3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.

      4. Cieľ činnosti združenia:

      • podpora výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti žiakov a zamestnancov SOŠ, podpora nadaných a tvorivých žiakov v odbornej, jazykovej, umeleckej a športovej oblasti,
      • zabezpečovanie odbornej literatúry a časopisov pre študijné potreby žiakov a zamestnancov, podpora pri vydávaní školského časopisu a dopĺňanie knižničného fondu v školskej knižnici,
      • zriaďovanie a modernizácia odborných učební a Školského internátu výpočtovou, organizačnou, didaktickou technikou, organizovanie a účasť na rôznych súťažiach, podpora záujmových krúžkov, výstav a kurzov zameraných na rozvoj tvorivosti, zručnosti, podpora propagácie školy,
      • pomoc pri nadväzovaní kontaktov a rozvoji spolupráci s podnikateľmi pôsobiacimi v činnostiach podobných so zameraním učebných a študijných odborov školy, podpora medzinárodných kontaktov žiakov a zamestnancov školy formou výmennej odbornej praxe, ale aj spoločných súťaží, kultúrnych a športových podujatí,
      • pomoc žiakom so sociálne slabších rodín formou finančnej výpomoci, prípadne stravného či ubytovania v Školskom internáte.

       

      Členstvo v združení

      1. a/ Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

      • je plne spôsobilá na právne úkony,
      • je bezúhonná

       

      1. b/ Členom združenia môže byť aj právnická osoba zastúpená svojim štatutárnym orgánom, ktorý musí

              spĺňať podmienky ako fyzická osoba podľa bodu l a článku II.

      2. O prijatí za člena do združenia rozhoduje správna rada združenia.

      Práva a povinnosti členov združenia

      1. Členovia združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:

            dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy, týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení,  

          dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia.

      2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať na činnosti združenia a taktiež voliť a byť

          volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

      Orgány združenia

      1. Orgánmi združenia sú:

      a/ zhromaždenie členov združenia
      b/ správna rada v zložení :

      predseda: Ing. Mária Onderková
      členovia: Ing. Stanislav Kuchta, Eva Balániková, Bc. Mária Poklembová, Bc. Janka Pistráková
      Kontrolór: Mgr. Irena Mačíková

      2. Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom. Ostatné orgány sú ním volené.

      3. Volebné obdobie orgánov združenia je trojročné.

      4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada

          hotových výdavkov.

      Hospodárenie združenia

      1. Majetok združenia tvoria:

      • členské príspevky,
      • dary sponzorov,
      • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia,
      • získanie grantov a finančnej podpory,
      • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia

       

      2. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá správna rada.

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola podnikania PREŠOV
   • info@sospodnikania.sk
   • vrablova@sospodnikania.sk
   • vrabel@sospodnikania.sk
   • 051/77 33 413, Mobil: 0903 51 63 34
   • Masarykova 24, 081 79 Prešov
   • 378 802 41
   • 202 170 86 78
   • SK 60 8180 0000 0070 0051 8004
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje